กำลังขยายของกล้องจุลทรรศน์ (Microscope Magnification Specifications)

Microscope Magnification Specifications  (กำลังขยายของกล้องจุลทรรศน์)

magnification

Field of View หรือ Field Diameter นั้น เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการใช้งานกล้องจุลทรรศน์และมีความหมายมากว่าคำว่า ‘กำลังขยาย’ เนื่องจาก Field Diameter นี้เป็นตัวเลขหน่วยมิลลิเมตร หรือ ไมโครมิเตอร์ซึ่งบอกถึงภาพที่ผู้ใช้งานจะได้เห็นผ่าน eyepieces lens เหมือนกับการวางไม้บรรทัดทาบลงไปที่ตัวกล้องจุลทรรศน์และนับสเกลตัวเลขบนไม้บรรทัด

จากกราฟข้างล่าง แสดงให้เห็นคร่าวๆ ว่า สิ่งที่ผู้ใช้งานจะได้เห็นผ่านกล้องจุลทรรศน์โดยใช้ Eyepiece กับ Objective lens ที่ต่างกัน  ตัวอย่างเช่น (สีเขียว)  ใช้กล้องจุลทรรศน์ที่ Eyepiece กำลังขยาย10X พร้อมกับ objective Lens 1X และ 3X ซึ่งรวมแล้วมีกำลังขยาย 10X และ 30X ซึ่งจะได้ field of view ที่ 20 ม.ม.และ6.7 ม.ม.ตามลำดับ

ซึ่งหมายความว่า วัตถุความกว้าง 20 ม.ม. ( 2 ซม. หรือประมาณ 3/4 นิ้ว ) หากจะดูให้เต็มต้องใช้ Eyepiece 10X และสำหรับวัตถุขนาดกว้าง 6.7 ม.ม.หากจะดูให้เต็มต้องใช้ Eyepiece 30X จะเห็นได้ว่า การใช้กำลังขยายสูงที่สุดอาจไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการใช้งานก็เป็นได้ เนื่องจากยิ่งกำลังขยายสูงเท่าไหร่ ก็จะทำให้เสีย field of view ตามไปด้วย

Microscope Used

หมายเหตุ :  ตัวเลขที่แสดงค่าในตารางข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกล้องจุลทรรศน์ของแต่ละยี่ห้อ

Avit Communication Co., Ltd.